php备份mysql数据库,导出sql文件

https://my.oschina.net/godareyou/blog/614333